برنامه پزشکان کلینیک تخصصی بیمارستان فیروز آبادی


جستجوی تخصص
جستجوی پزشک
کلینیک/تخصصنام متخصصروز هفتهساعت حضور پزشک
ارولوژيدكتر الهياريدوشنبه09:00
ارولوژيدكتر الهياريشنبه09:00
گوش و حلق و بینی دكتر علامهچهارشنبه09:00
گوش و حلق و بینی دكتر علامهشنبه09:00
گوش و حلق و بینی دكتر قنبريشنبه07:00
گوش و حلق و بینی دكتر کلانتریسه شنبه09:00
گوش و حلق و بینی دكتر کلانترییکشنبه09:00
اطفالدكتر اميركاشانيیکشنبه09:00
داخلیدكتر ايرانپوریکشنبه09:00
داخلیدكتر بهادریچهارشنبه09:00
12345678910...

بازگشت به نوبت دهی